Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dieren > Vrij wild
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Vrij wild : Productveiligheid / Volksgezondheid / Dierengezondheid
Algemene informatie

Hygiëne

Wilde dieren en huisdieren

 


Naar boven


Omzendbrieven / Procedures

  • Omzendbrief betreffende het grensoverschrijdende handelsverkeer in niet-onthuid grof vrij wild (PCCB/S3/TVV/1347004)
  • Omzendbrief met betrekking tot de wederzijdse erkenning van de Gekwalificeerde Persoon binnen de Benelux (jacht) (PCCB/S3/TVV/878741)
  • Omzendbrief betreffende tuberculose bij vrij wild (PCCB/S3/KVT/1219397)


Naar boven


Verplaatsing vanuit / naar het buitenland

Afrikaanse varkenspest

Rabiës

VogelgriepNaar boven


Gekwalificeerde personen

Een gekwalificeerd persoon (GP) is een jager die een opleiding heeft gevolgd over het gedrag van wild, gezondheid en ziektes die voorkomen bij wild en de hygiëneregels, alsook de desbetreffende reglementering, en die nadien geslaagd is voor een examen (verordening (EG) nr. 853/2004).

Alleen een gekwalificeerd persoon die deelgenomen heeft aan de jacht mag het verplichte onderzoek ter plaatse van gejaagd wild uitvoeren en een verklaring invullen en ondertekenen. Deze verklaring is verplicht om vrij wild, in zijn geheel en met de huid eraan, af te kunnen staan voor menselijke consumptie en dit mag alleen aan een wildbewerkingsinrichting of aan een particulier, eindverbruiker. De jager is niet gemachtigd om wild te verkopen of af te staan aan een detailhandel (beenhouwerij, restaurant, traiteur, gemeenschapskeuken, …). Het is hem wel toegelaten het wild te gebruiken voor zijn persoonlijk gebruik – zijn eigen gezin – zonder bijzondere voorwaarden. Hiervoor is de tussenkomst van een GP ten zeerste aanbevolen, maar niet verplicht.

De opleidingsinstellingen organiseren tot tevredenheid van de bevoegde autoriteit (FAVV) de opleiding om jagers op te leiden tot GP. Om toegelaten te worden tot deze opleiding dienen de kandidaten titularis te zijn van een jachtverlof, afgeleverd hetzij door het Waalse Gewest hetzij door het Vlaamse Gewest. Dit jachtverlof moet geldig zijn voor het lopende jachtseizoen tijdens hetwelke het examen wordt afgelegd.

Symposia 2018 ‘Gekwalificeerde Personen’ & Newsletter

 

 

 

Naar boven


Trichinellose

Trichinellose:

Everzwijnen (en varkens) kunnen besmet zijn met Trichinella, een microscopisch kleine parasiet. Indien men rauw, onvoldoende verhit of onvoldoende ingevroren vlees van een besmet everzwijn eet, kan men trichinellose krijgen. De Trichinellalarven bevinden zich als cysten in de spiercellen van het everzwijn. In de zure omgeving van de maag komen de larven vrij, hierna dringen de larven de wand van de dunne darm binnen, waar ze uitgroeien tot volwassen wormen. De irritatie en de ontsteking die dit veroorzaakt, kunnen voor misselijkheid, buikkrampen, braken en diarree zorgen. De vrouwelijke wormen produceren na vijf dagen nieuwe larven die via het lymfe- en bloedvatenstelsel doorheen het lichaam migreren. Dit kan leiden tot koorts, nachtzweten, spierpijn, zwelling rond de ogen en moeheid. De larven kapselen zich in en vormen een cyste in spiercellen (hart, spieren, …).

De klachten kunnen weken tot maanden aanhouden en gaan van mild tot zeer ernstig, afhankelijk van hoeveel larven men opgenomen heeft. Sommige mensen met een Trichinella-infectie zullen er niets van merken, anderen kunnen er blijvende klachten (vb. zenuwstoornissen) en pijn aan overhouden, zelfs sterfte is mogelijk.

Waarom moet men zich bewust zijn van trichinellose en hoe kan men dit vermijden?

Men kan trichinellose oplopen door rauw, onvoldoende verhit of onvoldoende ingevroren vlees van everzwijn te eten dat besmet is met ingekapselde larven van Trichinella, zoals het geval was in België in 2014. Dieren die besmet zijn met deze parasiet zien er niet ziek uit, maar kunnen gedragsveranderingen vertonen, zoals minder actief zijn. De parasieten kunnen niet met het blote oog gezien worden.

Roken, invriezen of pekelen van vlees is niet voldoende om alle Trichinellasoorten te doden. Het is daarom zeer belangrijk dat het vlees voldoende tot in de kern verhit wordt (kerntemperatuur boven de 70°C) en/of voldoende lang ingevroren (10 dagen aan -23°C of 20 dagen aan een temperatuur
van - 15°C).

Monstername voor het Trichinellaonderzoek:

Ook al is het niet steeds wettelijk verplicht, vb. indien het vlees door de jager zelf en zijn familie verbruikt wordt, toch moedigt het FAVV het Trichinellaonderzoek sterk aan.

Indien het everzwijn bestemd is om te worden afgestaan aan een eindverbruiker is de GP er toe gehouden monsters te nemen voor het Trichinellaonderzoek, deze naar een laboratorium te sturen en het resultaat van dit onderzoek mede te delen aan deze eindverbruiker.

Voor ieder everzwijn is het vereist een monster samen te stellen bestaande uit 3 stalen spierweefsel (spiervlees uit de voorpoot, de tong en het middenrif), voor een totaal van minstens 100g per dier. Deze hoeveelheid die omvangrijk kan lijken, is absoluut noodzakelijk om voldoende materiaal te hebben om eventueel een tweede analyse uit te voeren in geval van twijfel of tegenexpertise.

Het geheel van de 3 stalen van één enkel everzwijn wordt in een waterdicht plastic zakje gestopt (bemonsteringskits zijn verkrijgbaar bij de jachtfederaties) en geïdentificeerd met het nummer van de ingevulde verklaring en ondertekend door de GP. Deze handelingen dienen zo veel maal herhaald te worden als er everzwijnen zijn bestemd voor een eindgebruiker. De monsters worden zo spoedig mogelijk per post verzonden. Als het onderzoek niet onmiddellijk uitgevoerd kan worden, moeten de stalen in de koelkast bewaard worden. Ze mogen echter niet ingevroren worden.

De stalen worden verzonden naar een erkend laboratorium voor het onderzoek van trichinen aangeduid door het FAVV.

 

 

Naar boven


Nuttige links

 

 

Naar boven


Contact

 

 


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bi31.05.2018 #EndDate -->   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet