Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dieren > Dierengezondheid > Ziekte van Newcastle
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Ziekte van Newcastle (Newcastle disease (ND) / paramyxovirose) 

Wat is de ziekte van Newcastle?


Vaccinatie tegen ND

Situatie in België


Wetgeving

Praktische ficheNaar bovenWat is de ziekte van Newcastle?

Wat is de ziekte van Newcastle?

Verschijnselen en verloop van de ziekte

De ziekte van Newcastle is een zeer besmettelijke virusziekte, waar vrijwel alle vogels (wilde en tamme) gevoelig voor zijn. De ziekte wordt veroorzaakt door het ND-virus, waarvan verschillende stammen bestaan. Afhankelijk van de virusstam en de getroffen vogelsoort zijn de ziekteverschijnselen meer of minder ernstig:

 • ademhalingsproblemen
 • stoornissen van het spijsverteringsstelsel
 • verminderde eetlust
 • sufheid
 • verminderde leg

Bij besmetting met een erg agressieve stam, treden daarnaast ook zenuwsymptomen en een massale sterfte op.

De mens is niet gevoelig voor de ziekte. De consumptie van eieren, kippenvlees en kippenproducten vormt dan ook geen enkel risico. Er bestaat geen gevaar voor de volksgezondheid.


Verspreiding

Het ND-virus wordt verspreid door direct contact met besmette vogels, door contact met besmet materiaal (bijvoorbeeld voeder of drinkwater, verontreinigd door uitwerpselen), of via de lucht.

Bij het uitkippen kunnen kuikens besmet worden door virusdeeltjes die zich op de eierschaal bevinden.


Preventie en bestrijding


Sinds 1993 moeten in België gevaccineerd worden:

 • alle dieren van pluimveehouderijen waar meer dan 100 stuks pluimvee worden gehouden;
 • alle pluimvee op verzamelingen (tentoonstellingen, wedstrijden, prijskampen, markten e.d.);
 • duiven die deelnemen aan wedstrijden (vluchten) en verzamelingen (bijv. tentoonstellingen).
Dankzij deze verplichte vaccinatie is de kans op een uitbraak klein en is het risico van verspreiding van het virus beperkt. In de afgelopen 20 jaren is er dan ook geen enkel geval van ND meer geconstateerd in een professionele pluimveehouderij.

ND is een aangifteplichtige ziekte. Dit houdt in dat symptomen die wijzen op een besmetting met ND door de houder en/of dierenarts onmiddellijk moeten worden gemeld aan de Lokale controle-eenheid van het FAVV (LCE). Het FAVV start dan de in de wetgeving voorgeschreven onderzoeken en bestrijdingsmaatregelen.

Pluimveebedrijven besmet met ND worden opgeruimd (waarbij alle pluimvee wordt gedood en vernietigd). Het bedrijf wordt nadien gereinigd en ontsmet. De omliggende pluimveehouderijen en contactbedrijven worden onderzocht op aanwezigheid van het virus. Verder worden er rond de haard een beschermingsgebied (straal van 3 km) en toezichtgebied (straal van 10 km) afgebakend waarin beperkende maatregelen van kracht zijn. De maatregelen in deze zones hebben betrekking op de vaccinatieverplichting en de bioveiligheid op de pluimveehouderijen, en op het vervoer van pluimvee.

In geval van een ND-besmetting bij duiven (ook wel paramyxovirusinfectie genoemd), gelden er andere maatregelen: er wordt dan een zone van 500 m rond de haard afgebakend waarin alle pluimvee, ook van particulieren, gevaccineerd moet worden en waar vervoersbeperkingen voor pluimvee van kracht zijn. Afhankelijk van de situatie in de haard, worden de besmette duiven opgeruimd, dan wel opgesloten gedurende tenminste 60 dagen.


Naar boven


Vaccinatie tegen ND

Vaccinatie tegen Newcastle disease is verplicht voor alle pluimveebedrijven met meer dan 100 stuks pluimvee. De bedrijfsverantwoordelijke moet daartoe een beroep doen op een erkende dierenarts om de vaccinatie uit te voeren. Na afloop van de vaccinatie vult de dierenarts het vaccinatieregister in en ondertekent dit.

Voor wat betreft het pluimvee op verzamelingen (tentoonstellingen, wedstrijden, prijskampen, markten zijn te beschouwen als verzamelingen), ondertekent de dierenarts een vaccinatiebewijs waarvan het origineel bestemd is voor de eigenaar en hijzelf een kopie bewaart.

Voor wat betreft duiven die deelnemen aan wedstrijden en verzamelingen, stelt de dierenarts een vaccinatiebewijs (23/02/2011).

Dit bewijs moet door de eigenaar van de duiven bij deelname aan wedstrijden of verzamelingen voorgelegd worden aan de organisatoren van het evenement. De duivenhouder houdt het origineel van het vaccinatiebewijs, de dierenarts bewaart er een kopie van.

Het ND-vaccin biedt een goede (maar geen 100%) bescherming tegen de ziekte. Als ND wordt vastgesteld op een pluimveebedrijf, dan is de voorgeschreven preventieve vaccinatie een voorwaarde voor vergoeding van de opgeruimde dieren.

Pluimvee, dat te koop wordt aangeboden op een markt, moet binnen de drie maanden voorafgaand aan de verkoop gevaccineerd zijn met een geïnactiveerd geadjuveerd vaccin.


Een vaccin moet steeds toegelaten zijn in België.


Naar boven


Situatie in België

België heeft sinds het begin van de verplichte vaccinaties in 1993 geen geval van ND meer gehad bij pluimvee op professionele pluimveehouderijen.

Op 26 april 2018 werd, voor het eerst sinds 1998, terug een geval van ND bij sierkippen van een hobbyhouder vastgesteld.

De volgende maatregelen werden genomen:

 • betekenen aan de verantwoordelijke: ofwel vaccinatie van zijn pluimvee en duiven (met uitzondering van eenden, ganzen en dwergkwartels) en een quarantaine van 60 dagen na het verdwijnen van de klinische tekens, ofwel opruimen van de duiven en pluimvee;
 • notificatie van de haard en het beschermingsgebied aan de burgemeester;
 • gedurende minstens 21 dagen in het beschermingsgebied van 500 m:
  • inventariseren van alle pluimvee- en duivenhouders;
  • de houders moeten duiven en pluimvee laten vaccineren (met uitzondering van eenden, ganzen en dwergkwartels) of een bewijs van geldige vaccinatie voorleggen;
  • er is een verzamelverbod voor pluimvee en duiven en andere in gevangenschap gehouden vogels;
  • er is een vervoersverbod voor pluimvee en duiven en andere in gevangenschap gehouden vogels.

 

Gevallen van duifspecifieke stammen van paramyxovirose komen echter nog frequent voor. Deze zijn meestal een gevolg van een gebrekkige vaccinatie (niet alle vogels van de til worden gevaccineerd, jonge duiven worden niet tijdig gevaccineerd, de vaccinatie wordt niet tijdig herhaald) in combinatie met met een regelmatige blootstelling aan ND-virussen.

In 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017 werden respectievelijk 8, 9, 9, 8, 4, 4, 1, 1 en 6 gevallen van paramyxovirose geconstateerd. Al deze gevallen betroffen duiven.

In 2018 werden de volgende gevallen van paramyxovirose geconstateerd:

Datum Plaats Diersoort
06.02.2018 Nevele (Oost-Vlaanderen) duiven
20.03.2018 Bornem (Antwerpen) duiven
26.04.2018 Herstal (Luik) hobbypluimvee

 

Wetgeving
 
 

Koninklijk besluit van 28 november 1994 betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle (B.S. van 11/02/1995)

(Nummer NUMAC - 1995016192 - voor de gecoördineerde wetgeving)

Ministerieel besluit van 25/01/1993 houdende reglementering van de vaccinatie tegen pseudovogelpest en tot wijziging van het ministerieel besluit van 04/05/1992 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de pseudovogelpest (B.S. van 26/01/1993)

(Nummer NUMAC - 1993016016 - voor de gecoördineerde wetgeving)

Ministerieel besluit van 4 mei 1992 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de pseudovogelpest (B.S. van 05/05/1992)

(Nummer NUMAC - 1992016065 - voor de gecoördineerde wetgeving)


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 27.04.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet