www.afsca.be       FAVV - BREXIT
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NL 

Uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk (VK): Plantaardige sector Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 24.06.2020

1. Levende planten en nader omschreven levende delen van planten, met inbegrip van zaden

2. Houten verpakkingsmateriaal

3. Voeder van plantaardige oorsprong

* * *


1. Levende planten en nader omschreven levende delen van planten, met inbegrip van zaden1.1 Fytosanitaire vereisten

Indien het VK de EU verlaat zonder handelsakkoord (no deal scenario) dan zal de huidige Europese fytosanitaire wetgeving (Richtlijn 2000/29) en daarmee gerelateerde wetgeving niet meer van toepassing zijn voor het VK.

Vanaf de datum van uittreding zal voor invoer van gereglementeerde planten en plantaardige producten in het VK en Schotland de respectievelijke regelgeving van toepassing zijn.

De fytosanitaire wetgeving van het VK (Plant Health (EU Exit) Regulations 2019) is te raadplegen op volgende link : https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/787/contents/made. Deze wetgeving bevat onder meer een lijst van schadelijke organismen en planten & plantaardige producten die gereglementeerd zijn in Engeland, Wales en Noord-Ierland.

De bevoegde autoriteiten van Schotland zullen een afzonderlijke wetgeving voor Schotland voorzien.

Mogelijke fytosanitaire eisen voor waardplanten van Xylella fastidiosa vanaf 2021 => percelen aanmelden voor 30/06/2020

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft eerder dit jaar te kennen gegeven vanaf 21 april 2020 tijdelijke maatregelen te hanteren voor de invoer van plantmateriaal van Lavandula sp., Nerium oleander en Rosmarinus officinalis. Voor plantmateriaal van Coffea en Polygala myrtifolia zou een absoluut invoerverbod gelden; voor Olea europae en Prunus dulcis zou er een invoerverbod zijn tenzij aan bepaalde uitzonderingsvoorwaarden voldaan wordt.

Vermits het VK tijdens de overgangsperiode voor de Brexit (tot en met 31/12/2020) de (fyto)sanitaire EU-regelgeving dient te volgen heeft de Commissie een uitvoeringsbesluit gepubliceerd waardoor het VK verplicht wordt deze tijdelijke maatregelen in te trekken vanaf 20/06/2020.

We kunnen echter veronderstellen dat de beschreven maatregelen opnieuw van kracht zullen zijn na de overgangsperiode en dit met ingang van 1/01/2021.

Volgens deze maatregelen gelden volgende eisen voor planten bestemd voor opplant van Lavendula sp., Nerium oleander en Rosmarinus officinalis:

  • De planten worden geteeld op een productieplaats, incl. een zone van 200 m daarrond , die vrij bevonden is van X. fastidiosa op basis van een officiële inspectie die plaatsvond minstens het jaar onmiddellijk voorafgaand aan de export.
  • De afwezigheid van X. fastidiosa op de productieplaats wordt bevestigd tijdens een jaarlijkse officiële inspectie, op het ogenblik dat symptomen zichtbaar zijn, en waarbij monsters (voor analyse) genomen worden overeenkomstig internationale standaarden zodat met 99% betrouwbaarheid, 5% geïnfecteerde planten kunnen geïdentificeerd worden.

Invoer van planten bestemd voor opplant van Olea europae en Prunus dulcis zou mogelijk zijn indien:

  • De planten geteeld worden op een productieplaats, incl. een zone van 200 m daarrond, die vrij bevonden is van X. fastidiosa op basis van een officiële inspectie die plaatsvond minstens het jaar onmiddellijk voorafgaand aan de export.
  • De afwezigheid van X. fastidiosa op de productieplaats bevestigd wordt tijdens een jaarlijkse officiële inspectie, op het ogenblik dat symptomen zichtbaar zijn, en waarbij monsters (voor analyse) genomen worden overeenkomstig internationale standaarden zodat met 99% betrouwbaarheid, 1% geïnfecteerde planten kunnen geïdentificeerd worden.

Met het oog op het exportseizoen van 2021 worden operatoren met de intentie om bovenvermelde planten te exporteren naar het VK aanbevolen om zich vόόr 30 juni 2020 te melden via het document “aanmeldingsformulier percelen VK”. Dit document moet worden overgemaakt aan de LCE(‘s) waar de percelen gelegen zijn (http://www.favv-afsca.be/professionelen/contact/lce/ via het generieke EXPORT.[LCE]@favv-afsca.be mailadres) en de generieke mailboxen van de betrokken diensten op het FAVV-hoofdbestuur (export@favv-afsca.be en pccb.s4@favv-afsca) met als onderwerp “aanmelden percelen VK”.

Dit formulier wordt eveneens beschouwd als een aanvraag tot inspectie van de productiepercelen. In functie van de ontvangen aanvragen, zal beoordeeld worden welk gevolg hieraan kan worden gegeven. De kosten verbonden aan de extra controles in dit kader zijn ten laste van de aanvrager. Er zal verder geen gevolg kunnen worden gegarandeerd aan aanvragen die niet tijdig worden ingediend. Een gunstig resultaat van deze controles is een (maar niet de enige) voorwaarde opdat exportcertificering in 2021 voor het VK mogelijk zal zijn, onder voorbehoud dat de fytosanitaire eisen zoals ze nu gekend zijn van toepassing blijven.

 

Paspoortplichtige planten

Planten en plantaardige producten die volgens de EU-regelgeving paspoortplichtig zijn, zullen na de Brexit (zonder handelsakkoord) beschouwd worden als gereglementeerde goederen en bij invoer in het VK een invoercontrole ondergaan.

1. Verplichtingen ten aanzien van de invoerder

Voor invoer van gereglementeerde planten via Engeland en Wales dient de invoerder zich te registreren via de PEACH-website (PEACH = Procedure for Electronic Application for Certificates from the Horticultural Marketing Inspectorate; http://ehmipeach.defra.gov.uk/).

Elke zending moet vooraf aangemeld worden alvorens ze kan ingevoerd worden in het VK; er is geen specifieke aanmeldingsperiode voorzien.

Deze vooraanmelding dient te gebeuren via de PEACH-website waarbij een kopie van het fytosanitair certificaat en andere relevante documenten (bv. vrachtbrief) worden opgeladen.

Het origineel fytosanitair certificaat dient ten laatste 3 dagen na aankomst van de zending overgemaakt te worden per post aan de bevoegde autoriteit van het VK.

2. Invoercontrole

De documentaire en identiteitscontrole zullen niet gebeuren aan de grens maar landinwaarts. Dit zal een virtuele controle zijn op basis van de documenten die voor de vooraanmelding werden overgemaakt en zonder oponthoud van de goederen. Voor de invoercontrole dient een vergoeding betaald te worden.

 

Niet-paspoortplichtige planten

Indien het VK de Europese Unie verlaat zonder handelsakkoord dan zullen de niet-paspoortplichtige planten en plantaardige producten (incl. fruit, groenten, snijbloemen) zonder bijkomende voorwaarden kunnen ingevoerd worden in het VK. Er verandert dus  (in eerste instantie niets in vergelijking met het intracommunautair handelsverkeer zoals nu het geval is.

 

Ziektevrije gebieden (UK pest free area)

Bepaalde EU-landen hebben één of meerdere beschermde zones (EU protected zones) op hun grondgebied. Planten en plantaardige producten dienen aan specifieke voorwaarden te voldoen en vergezeld te zijn van een ZP-plantenpaspoort (ZP: zona protecta) alvorens ze kunnen binnengebracht worden in de beschermde zones.

Als het VK de EU verlaat zonder handelsakkoord dan kunnen bepaalde delen van het VK-grondgebied niet meer aangeduid worden als EU beschermde zone. Het VK zal de bioveiligheidsgaranties die een beschermde zone gaf handhaven door:

- bepaalde schadelijke organismen aan te duiden als quarantaine-organismen:

Fytopathogenen (organismen schadelijk voor planten) die in het volledige VK afwezig zijn en die vόόr de Brexit niet mochten binnengebracht worden in een beschermd gebied van het VK worden opgenomen in de lijst van quarantaine-organismen (schedule 1 – part A van The Plant Health (EU Exit) Regulations 2019).

- het aanduiden van ziektevrije gebieden (Pest Free Area, PFA).

De ziektevrije gebieden zullen aangeduid worden voor fytopathogenen en plantenziekten die afwezig zijn in een deel van het VK maar niet het volledige VK. De ziektevrije gebieden zullen aangeduid worden op basis van internationaal erkende standaarden en vereisten.

Indien het VK de EU verlaat zonder handelsakkoord zal een VK plantenpaspoort nodig zijn om de gereglementeerde planten en plantaardige producten in te voeren in of te verplaatsen binnen de ziektevrije gebieden van het VK.

Een overzicht van ziektevrije gebieden en planten die een VK-plantenpaspoort zullen nodig hebben om in of binnen het ziektevrije gebied getransporteerd te worden: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/787576/pest-free-areas-and-plants-which-must-have-passports.pdf

 

1.2 Invoer in het VK na doorvoer via de EU

Momenteel is de EU niet verplicht om systematisch controles uit te voeren op gereglementeerde planten afkomstig van derde landen met als eindbestemming een derde land. In het no-deal scenario zullen deze zendingen in het VK behandeld worden als zendingen afkomstig van derde landen en gecontroleerd worden in erkende inspectieplaatsen.

Elke zending moet vooraf aangemeld worden alvorens ze kan ingevoerd worden in het VK:

- een zending per luchtvracht dient 4 werkuren voor landing aangemeld te worden

- een zending die via een andere weg dan luchtverkeer wordt ingevoerd dient 3 werkdagen vooraf aangemeld te worden

2. Houten verpakkingsmateriaal

Houten verpakkingsmateriaal (verpakkingsdozen, kratten, paletten, stuwhout) kan op dit moment vrij circuleren tussen het VK en de EU.

In het geval van “no deal” zal het houten verpakkingsmateriaal moeten voldoen aan de ISPM 15 internationale standaard m.n. het moet hittebehandeld zijn en voorzien zijn van het ISPM 15-merkteken. De controles op het houten verpakkingsmateriaal bij invoer in het VK zullen risicogebaseerd gebeuren.

Meer info: http://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/planten/_documents/2017-06-12_berichtverpakkingshout_NL_Final_juin2017.pdf

 

3. Voeder van plantaardige oorsprong

Na de Brexit kunnen de normale handelsactiviteiten voor het importeren van middelen voor diervoeding uit de EU verder gezet worden zonder dat er bijkomende controles moeten uitgevoerd worden. Een melding op IPAFFS (Import of products, animals, food and feed system) is niet nodig.

Niet-Europese producten met een hoog risico, die geen EU invoercontrole hebben ondergaan (doorvoer), moeten aan de autoriteiten worden aangemeld via het IPAFFS. De zending dient via een aangeduid punt van binnenkomst worden ingevoerd (DPE: designated point of entry). Meer informatie over hoog-risicoproducten evenals de lijst met DPE’s kan geraadpleegd worden op volgende links:

Kennisgeving van het VK (EN)

Planten en plantaardige producten 

Hoog-risico voeding en voeder
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Algemene info: Contactcenter Brexit
(Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 9u tot 12u. Woensdag van 13u tot 16u30)
02/211 98 98 - brexit@favv.be
Specifieke technische info:  Lokale controle-eenheden (LCE) van het FAVV