www.favv.be       FAVV - AFRIKAANSE VARKENSPEST (AVP)
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NL DE  Maatregelen voor vervoerders van varkens Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 18.07.2019

Betreffende de transporten naar of van Derde landen en naar of van ieder risicogebied binnen de EU voor een varkensziekte zijn volgende maatregelen van toepassing:

  • Voor de invoer vanuit deze landen/gebieden: verplichting om de LCE binnen de 24 uur na terugkeer van het voertuig in België te informeren van de plaats van binnenkomst.

  • Elke vervoerder reinigt en ontsmet zijn vervoermiddel alvorens België binnen te komen. De reiniging en ontsmetting zijn geattesteerd door de vervoerder hetzij, voor de vervoerders gevestigd in België, in deel 1 van het document waarvan het model als bijlage 2 is toegevoegd en dat door het Agentschap aan de vervoerder werd geleverd bij het opstellen van het certificaat voorafgaand aan het handelsverkeer of de uitvoer naar een derde land of een risicogebied, ofwel, voor de vervoerders die niet in België gevestigd zijn, in een document dat equivalent is aan het model van deel 1 van bijlage 2.
    Dit document wordt op verzoek getoond, bij een controle van het Agentschap.

  • Alvorens met hetzelfde vervoermiddel een nieuw transport vanaf een bedrijf gelegen op Belgisch grondgebied aan te vatten dient elke vervoerder :
    1. dit vervoermiddel een tweede maal te reinigen en ontsmetten. Hij bevestigt die tweede handeling in een document dat equivalent is aan het document in deel 2 van bijlage 2;
    2. de tweede reiniging en ontsmetting te laten controleren door het Agentschap. Het Agentschap bevestigt een gunstige controle in deel 2 van bijlage 2 of desgevallend in het corresponderende document.

Nadat alle delen van het document volledig werden ingevuld, moet de vervoerder er onmiddellijk een kopie van bezorgen aan het Agentschap. De vervoerder moet het origineel van dit document gedurende 5 jaar bewaren in zijn vervoersregister.

  • De toegang tot alle plaatsen of bedrijven waar varkens worden gehouden, is verboden voor elk voertuig, elke persoon en alle materiaal die in de 72 uren voordien in contact zijn geweest met varkens of everzwijnen afkomstig uit een risicogebied of op een plaats of bedrijf in een risicogebied zijn geweest waar varkens worden gehouden.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

SITES : FAVV Professionelen
FAVV Consumenten
Portail de la Wallonie
Vlaams Gewest
Wetenschappelijk Comité van het FAVV
CONTACT :
Landbouwbedrijven, vervoerders,... Contacteer de LCE van het FAVV
Meldpunt FAVV voor de consumenten
Woordvoerders van het FAVV