www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2016
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Kwaliteit, veiligheid, milieu en interne controle Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 28.06.2017

Kwaliteit, veiligheid, milieu

In 2016 is het FAVV doorgegaan met het versterken van zijn geïntegreerd systeem voor beheer van de kwaliteit, veiligheid, milieu en interne controle, met behoud van wat al werd bereikt en door te werken aan de ontwikkeling van meer performante nieuwe tools.

De acties gericht op het realiseren van de doelstellingen van het businessplan 2015-2017 zijn voortgezet via alle processen en projecten die gedocumenteerd zijn in een gecentraliseerde databank ("STROPS"). Een regelmatige opvolging daarvan is in elke administratie georganiseerd. Deze tool biedt mooie perspectieven voor de integratie van de cyclus "doelstellingen - processen - risico's - controlemaatregelen - indicatoren". Bovendien is het gebruik van de cartografie van de processen in 2016 uitgebreid tot verschillende activiteiten die gekoppeld zijn aan de analytische boekhouding, de opleiding, de programmering van de audits of de vereenvoudiging van de documentatie.

De hernieuwing van de ISO 9001-certificering, met inbegrip van de geslaagde transitie naar de nieuwe versie van de norm gepubliceerd in september 2015, heeft een nieuwe bijdrage geleverd aan de tenuitvoerlegging van de benadering van processen en van het beheer van de risico's gelet op de belangrijke plaats die wordt toegekend aan die materies in de norm. Die oriëntatie vergroot de bestaande synergie tussen kwaliteit en interne controle nog meer.

Verschillende opleidingen met betrekking tot de ISO 9001:2015-norm en met betrekking tot het beheer van de processen zijn in 2016 verstrekt aan de betrokken medewerkers en aan de leden van het kwaliteitsnetwerk die belast zijn met de ondersteuning van de implementering van die ontwikkelingen om de nieuwe handelwijzen in de verschillende diensten goed te verankeren.

Het behoud van de ISO 17020-accreditatie voor de controles en de verlenging van de ISO 17025 en ISO 17043-accreditaties voor de analyses hebben het behoud bevestigd van het hoog niveau van vereisten van het Agentschap ten aanzien van de prestaties en de kwalificatie van het personeel in die kerndomeinen voor de uitvoering van de missie van het FAVV. Deze accreditaties bieden ook objectieve waarborgen over de kwaliteit van de werking van het FAVV, ze staan borg voor het vertrouwen van de consumenten, de operatoren, de overheid en de andere stakeholders, in België of in het buitenland.

In het kader van de interne controle en meer specifiek van de waarden van het FAVV, is een nieuwe procedure voor het beheer van de meldingen van interne fraude uitgewerkt door een multidisciplinaire groep. Generieke risicoanalyses over het psychosociaal welzijn zijn uitgevoerd in 2016 in de laboratoria en over de stress bij het middle-management.

Het milieubeheer van het FAVV is behouden in 2016 na het stopzetten van de EMAS-registratie in 2015 om het gebruik van de middelen te optimaliseren:
  • De naleving van de milieuwetgeving en de uitvoering van de milieudoelstellingen zijn in overeenstemming met de verwachtingen volgens een evaluatie in juni 2016.
  • Een multidisciplinaire werkgroep heeft een gemeenschappelijke methode en tool opgesteld voor het verzamelen, de opslag en de terbeschikkingstelling van de officiële documenten (attesten, certificaten...) die vereist zijn in het kader van de wettelijke eisen gelinkt aan het milieu en de veiligheid voor alle door het FAVV gebruikte sites.

De aandacht voor de problematiek van de budgettaire beperkingen en de beperkingen inzake personeel is sterk aanwezig gebleven in 2016 in alle administraties, waarbij systematisch werd gestreefd naar een verhoging van de efficiëntie. Anderzijds worden terugkerende toezichts- en planningsmaatregelen genomen om te proberen de eventuele impact van die beperkingen op de werking van de core business te beheersen teneinde het niveau van de veiligheid van de voedselketen te behouden, zoals blijkt uit de resultaten van de controleactiviteiten in 2015 die op 27/04/2016 werden voorgesteld aan het Raadgevend Comité.Interne audit

Vanuit een methodische benadering evalueert de interne audit de werking van het FAVV op onafhankelijke wijze en biedt het management een garantie met betrekking tot de efficiënte beheersing van haar activiteiten. Een andere belangrijke doelstelling bestaat erin, zowel op organisatorisch als op technisch vlak, verbetermogelijkheden aan te reiken.

De uitvoering van interne audits is een eis van zowel de Europese Unie (verordening (EG) nr. 882/2004) als de nationale overheid (koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende de interne auditactiviteiten binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht). Dit is ook een strikt noodzakelijke stap voor de validatie (certificering of accreditatie) van de bij het FAVV ingestelde kwaliteitsmanagementsystemen (ISO 9001, ISO 17020, ISO 17025 en ISO 17043).

De interne audits worden opgenomen in een meerjaren auditprogramma dat gebaseerd is op een risicoanalyse die berust op 2 pijlers:
  • een audituniversum van de processen actief in het FAVV (47 items);
  • een sectorieel audituniversum op basis van de verordening 882/2004 en het businessplan van het FAVV (40 items).

Uit de multi-jarenplanning 2014-2016 werd het auditprogramma voor 2016 gedistilleerd dat tevens rekening houdt met:
  • het audituniversum zoals bepaald in de Europese regelgeving;
  • de uitvoering van twee centrale opvolgingsaudits;
  • second party audits bij organisaties: taken en bevoegdheden die vallen onder de bevoegdheid van het FAVV worden aan hen toegewezen.

In 2016 werden in totaal 20 interne audits uitgevoerd door de cel interne audit en 18 door de auditoren van DG Labo. De resultaten van de audits zijn beschikbaar in het jaarverslag op onze website.Auditcomité

Het Auditcomité van het FAVV heeft als opdracht toe te zien op de werking van de interne auditactiviteiten. Het Auditcomité bestaat uit 5 leden waarvan 4 externe (2 vertegenwoordigers van het Raadgevend Comité, 1 vertegenwoordiger van de voogdijminister en 1 consultant gespecialiseerd in audit en kwaliteitssystemen die dit comité voorzit, en een vertegenwoordiger van het Directiecomité van het FAVV).

Het jaarprogramma en de jaarverslagen van de audits worden zowel aan het Auditcomité als aan het management voorgelegd.

Sinds 2010 houdt een gemeenschappelijk Federaal Auditcomité (ACFO) voor alle federale diensten ook toezicht op de activiteiten van de interne audit. Het gaat om een onafhankelijk raadgevend orgaan in dienst van de federale regering dat bijdraagt tot het goed beheer van de federale overheidsdiensten en erop toeziet dat de federale overheidsdiensten het geld van de bijdrageplichtigen goed besteden.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren